วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  ประสานจิตรวมใจ
  ประสานไทยให้เป็นหนึ่ง
  ประสานรักสามัคคี
  เพื่อธำรงไทยให้ยั่งยืน
Nakhonratchasima Vocational College
Click --> Go Home
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  ประสานจิตรวมใจ
  ประสานไทยให้เป็นหนึ่ง
  ประสานรักสามัคคี
  เพื่อธำรงไทยให้ยั่งยืน
Nakhonratchasima Vocational College
Click --> Go Home
html slideshow