...ยินดีต้อนรับผู้ประเมิน...  
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลือกสถานภาพผู้ประเมิน
ภาคเรียน
1/2559
สถานภาพ
<= เลือกก่อนครับ
ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1  ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์
2  ความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์
3  ความเร็วในการเข้าใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์
4  การดูแลเอาใจใส่ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
5  ความปลอดภัยในการใช้บริการ
6  ความรวดเร็วในการให้บริการ
7  การให้บริการฐานข้อมูลและการสืบค้นที่ทันสมัย
8  ความรู้ทักษะและความชำนาญของผู้ให้บริการ
9  สารประโยชน์ที่หลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ
10  ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ
11  การกำหนดสิทธ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลดภัยในการใช้งาน
12  ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
13  ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล
14  การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
15  การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ
16  มีระบบป้องกันภัยจากไวรัส , ผู้บุกรุก
17  มีระบบรองรับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้
18  การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสำหรับการใช้งาน
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
272 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044242001 ต่อ 0,044-256816 แฟกซ์ 242001 ต่อ 333
web site edite by :: Wisanu Suwanvong