Untitled Document
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี
เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา
แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!!


คู่มือแผนการสอนและคู่มือรายงานการวิจัย งานหลักสูตรฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา
บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปญิญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2
แผนปฏิบัติการผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสารงานหลักสูตรฯ


โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Recycle Fashion Designer 2017
ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ (ห้องสอบ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป(แก้ไข)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1980531
Untitled Document