Untitled Document
เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!! เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเลื่อนวิทยฐานะ ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อศจ.นครราชสีมา เชิญชวนทำแบบประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
กำหนดการเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


นายยศกร พาจะโปะ นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2560
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
"วันพระราชทานธงชาติไทย" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ นักเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ อบรมเว็บไซต์หน่วยงานภายใน จัดโดยงานศูนย์ข้อมูลฯ
ประกาศจากงานวัดผล ร่วมเกณฑ์การแข่งขันทักษะ
บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ Mini - English Program วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
คู่มือการเข้าใช้ระบบประเมินครูผู้สอน ปีการศึกษา 2560 ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพนักศึกษา


เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560 Recycle Fashion Designer 2017
ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 สรุปผลกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ


ปนะกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน โดยวิธี e-bidding จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้ราชการ ประจำปี 2559


ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลแข่งทักษะอาชีวศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

ระบบบริการนักศึกษา

เว็บไซต์กลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1685998
Untitled Document