Untitled Documentข่าวเด่น
ผู้เกษียณอายุราชการ และ เออรี่ ประจำปี 2557
ขอแสดงความยินดี ผอ.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การประชุมผู้บริหารในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน รุ่นที่ 16
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ 23 มกราคม 2557
ประกาศ โควตา
คู่มือแนวทางการสอนวิชา โครงการ


ข่าวประกาศ
กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูบัญชี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (บัญชี)
รับสมัครครูอัตราจ้าง (บัญชี)
สำรวจรายวิชาเปิดเรียนภาคฤดูร้อนกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server)และเครื่องสำรองไฟ
แบบฟอร์ม การบันทึกการปฏิบัติงานประจำเดือน และการศึกษาดูงานและการฝึกอบรม
รับสมัคร นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองไฟ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)


ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนนักศึกษาเซ็นสัญญาเงินกู้ยืม กยศ. รายใหม่
แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการกู้ยืม กยศ.และกรอ.
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เผยแพร่แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2557
สอบราคาจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทร ฉบับที่ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557
วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จัดสอบ TOEIC ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึก


ข่าวกิจกรรม
Fix it center 8-9 ก.ย. 57 โรงแรมสบาย
กิจกรรม วันอำลาเกษียณ วันที่ 10 กันยายน 2557
รูปกิจกรรม ศึกษาดูงานนักศึกษาองค์การ
รูปกิจกรรม เลือกต้งปี 58
รูปกิจกรรม ธรรมาภิบาล
รูปกิจกรรม แข่งขันทักษะ ปี 57
กิจกรรม Big Cleaning Day 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
กำหนดการงานแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะทางองค์การวิชาชีพ
รูปกิจกรรมงานบ่มเพาะฯ การศึกษาดูงาน


ข่าวสารจาก Boga
Untitled Document