Untitled Document

ข่าวเด่น
เลื่อนกำหนดการรายงานตัว นร. ปวช. ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้เกษียณอายุราชการ และ ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557
ขอแสดงความยินดี ผอ.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การประชุมผู้บริหารในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน รุ่นที่ 16
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ข่าวประกาศ
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 5 ก.พ. 2558
ใบสมัครและกติกาการแข่งขันทักษะ 2D Animation งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2558(โควตา)(เพิ่มเติม)
แผนปฏิบัติการผลผลิต/โครงการ ปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. (โควตา)
กติกาการแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทวิชาศิลปกรรม ระดับ ปวช. ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกษา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง (ครูวิชาสังคม)
รับสมัคร พนักงานราชการ (ครูภาษาอังกฤษ) 18 พ.ย. 57 - 9 ธ.ค. 57
รับสมัครครูอัตราจ้าง(สังคมศึกษา) วันที่ 31 ตุลาคม - 10 พฤษจิกายน 2557


ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การวิชาชีพ ผ.เลขานุการ ปวช.2-ปวส.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรุ้แบบบูรณาการ และโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวอย่าง การจัดหน้า และ การเก็บข้อมูล ลงอนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รับสมัครนักเรียน โควตา ภายใน และภายนอก ปีการศึกษา 2558
แจ้งนักเรียนนักศึกษาเซ็นสัญญาเงินกู้ยืม กยศ. รายใหม่
แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการกู้ยืม กยศ.และกรอ.
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เผยแพร่แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2557
สอบราคาจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทร ฉบับที่ 2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556


ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรมวันครู
ตัวอย่างโครงการชมรมวิชาชีพ
โครงการธรรมะในใจ และโครงการสืบสารวัฒนธรรมวันปีใหม่
รูปกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
รูปกิจกรรม โครงการพิธีประจำกองและอยู่ค่ายพักแรม
การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
กำหนดการ กิจกรรม พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
รูปกิจกรรม ประเมินองค์การ
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงแรมวีวัน 6 พ.ย. 57
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอศจ. ณ วท.หลวงพ่อคูณฯ 6-7 พ.ย. 57


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม
สอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร หนังสืออนุสรณ์นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
สอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร คู่มือนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา


ข่าวสารจาก Boga
Untitled Document