Untitled Document

ข่าวเด่น
รับสมัครผู้เรียน โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้เกษียณอายุราชการ และ ลาออกจากราชการ ประจำปี 2557
ขอแสดงความยินดี ผอ.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การประชุมผู้บริหารในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน รุ่นที่ 16
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ข่าวประกาศ
ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
สำหรับผู้กู้รายเก่า กยศ.
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี(ต่อเนื่อง)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี(ต่อเนื่อง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
กำหนดเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานวัดผล)


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)
ใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
นักเรียน นักศึกษา รับรูปใบประกาศ ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2558
โทร 1900190094 กด 2 กด 127 และ โทร 1900190094 กด 2 กด 128 ร่วมโหวด การประกวด To be number one ตั้งแต่วันนี้ถึง วันเสาร์ที่ 21 ก.พ. 58
องค์การวิชาชีพ ผ.เลขานุการ ปวช.2-ปวส.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรุ้แบบบูรณาการ และโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวอย่าง การจัดหน้า และ การเก็บข้อมูล ลงอนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รับสมัครนักเรียน โควตา ภายใน และภายนอก ปีการศึกษา 2558
แจ้งนักเรียนนักศึกษาเซ็นสัญญาเงินกู้ยืม กยศ. รายใหม่
แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการกู้ยืม กยศ.และกรอ.
บทคัดย่อ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ


ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2558
โครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ และวิชาชีพภาษา (อังกฤษ) วันที่ 7 - 15 พ.ค 2558
โครงการบริการชุมชน และ โครงการพี่สอนน้อง
โครงการวิจัย(เบื้องต้น)ในสาขาวิชาชีพ และ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทย
ภาพกิจกรรมวันครู
ตัวอย่างโครงการชมรมวิชาชีพ
โครงการธรรมะในใจ และโครงการสืบสารวัฒนธรรมวันปีใหม่


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดจ้างสิ่งพิมพ์วารสารลานไทร
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร
ผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม
สอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร หนังสืออนุสรณ์นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
สอบราคาจ้างเหมาผลิตและพิมพ์เอกสาร คู่มือนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า


ข่าวสารจาก Boga

ผู้อำนวยการ


นางนันทกา ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
สายตรงถึง ผู้อำนวยการ

ระบบบริการนักศึกษา

สารสนเทศงานบริหาร

Untitled Document