Untitled Document
เอกสารประกอบการสอน วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1 จัดทำโดยนางสิริวรินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปี 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า
ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12 ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560
เอกสารการเรียนการสอน วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นายหัสดายุ เหล่าวงษา แบบฟอร์มเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ


โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาไทย-เวียดนาม
ปฐมนิเทศ เข้าค่ายคุณธรรม และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
โหลดแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
North Eastern Economic Corridor การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-6 พ.ค.61
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมรอบที่ 2
คู่มือแผนการสอนและคู่มือรายงานการวิจัย งานหลักสูตรฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล
กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560 เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เลือกตั้งนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2560
Recycle Fashion Designer 2017 ร่วมกิจกรรม การประกวด NVC Star รอบตัดสินได้แล้ววันนี้ 13.00 น เป็นต้นไป


เลื่อนการประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างช่ัวคราว(ครูพิเศษสอน)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2043696
Untitled Document