Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ผลงานประจำปี 2562

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

  รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562

  ผลงานวิชาการ วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 100 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์

  วิสัยทัศน์

  งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2562

  งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2561

  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปี 2562

  บุคลากร ปีงบประมาณ 2562

  พิธีเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

  คู่มือแนวทางการสอนวิชาโครงการ

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

  บันทึกการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

  ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการจิตโสมนัส ชัยวงษ์ และข้าราชการครู

  ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาและ SAR 2561

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปี 2562 (เพิ่มเติม)

  รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

  สงกรานต์...ลานไทร

ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2695702
Untitled Document