Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ลานไทรเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  แผนผังระบบเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2560

  เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า

  ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ

  ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  การประกวดราคาอิเล็กทรอทิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

  โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  เค้กชวนฝัน ปี2560

  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวส

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวช

  ข้อมูลนักเรียน นักศึึกษา

  ข้อมูลบุคลาการ

  แหล่งเรียนรู้สื่อออนไลน์และผลงานครู

  โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560

  ชาสำหรับผู้สูงอายุ Granny Tea 1 แพ็ค 2 ขวด ราคา 199 บาท

ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1835617
Untitled Document