Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปญิญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ผลงานประจำปี 2560

  ประกาศการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2

  โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม

  แผนปฏิบัติการผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

  ดาวน์โหลดเอกสารงานหลักสูตรฯ

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการพัฒนาจิต ชมรมพระพุทธศาสนา

  จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2560

  ประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ/เนตรนารีวิสามัญ

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2244669
Untitled Document