Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส โควตาภายใน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (โควตาทวิภาคีสมุย)

  กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ลานไทรเกมส์ วันที่ 18 มกราคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  แผนผังระบบเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2560

  เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า

  ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ

  ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  เค้กชวนฝัน ปี2560

  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวส

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวช

  ข้อมูลนักเรียน นักศึึกษา

  ข้อมูลบุคลาการ

  แหล่งเรียนรู้สื่อออนไลน์และผลงานครู

  โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2244582
Untitled Document