Untitled Document

  ตัวอย่างโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข



โหลดแบบฟอร์มตัวอย่าง

หลักการโรงเรียนสีขาว

หนังสือราชการส่งมา

รูปเล่ม คำสั่ง + รายงานสถานศึกษาสีขาว

รูปเล่ม คำสั่ง + รายงานแผนกสีขาว

MOU ผอ. + ผู้ปกครอง + แบบสำรวจ

ส่วนประกอบแผนกสีขาว





ผู้อำนวยการ


ดร.สำราญ หงษ์กลาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
1713187
Untitled Document