Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  เอกสารการสอน หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์เอกสารประกอบการสอนวิชา 

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  รหัสวิชา  2000-1501  จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
นางสาวนวลจันทร์  วงศ์ปิยมารัตน์
 ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183347
Untitled Document