Untitled Document

  ตัวอย่างโครงการชมรมวิชาชีพ 2560
1. รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการบริหาร      Download  Word 
2. บันทึกข้อความขอจัดทำโครงการ     Download  Word  
   2.1 โครงการ  Download  Word
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    Download  Word   
4. หนังสือเชิญประชุม  Download  Word
5. ข้อความประชาสัมพันธ์     Download  Word   
6. ตาราง,เกณฑ์กติกา,หนังสือเชิญ,คำกล่าวรายงานพิธีเปิด,คำกล่าวเปิด-ปิด     Download  Word   
7. ภาพถ่ายประกอบ     Download  Word 
8. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม     Download  Word   
9. หลักฐานการจ่ายเงิน (ถ้ามี)     Download  Word   
   9.1  เอกสารประมาณการใช้เงิน  Download  Word
10. เครื่องมือประเมิน    Download  Word  
11. ประเมินผลและสรุปผล     Download  Word   

เอกสารอื่นๆ
1. การเรียงลำดับรูปเล่ม   Download  Word
2. โครงการที่ - ชมรมวิชาชีพ - ได้รับมอบหมายในที่ประชุม 2560  Download  Word
3.  ตัวอย่างหน้าปก  Download  Word
ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2332516
Untitled Document