Untitled Document

ประเมินระบบเครือข่าย

  แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน1. ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนน มาร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามกำหนดการดังนี้
 
08.00 น. - 08.30 น. - ลงชื่อและรับใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษา ณ ใต้อาคาร 4
11.30 น. - 12.00 น. - รับข้าวกล่องและน้ำดื่ม ณ ใต้อาคาร 4
15.00 น. - 16.30 น. - ลงชื่อกลับและส่งใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษา ณ ใต้อาคาร 4

* ให้นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 อาหาร 1  และปวส.1 การโรงแรม พบหัวหน้าแผนกวิชา 
ณ ห้องอาหารลานไทร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
* ทั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมกลางที่ นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
* การแต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยอสฃีวศึกษานครราชสีมา
* ให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

2. เลื่อนการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง ดังนี้
- ระดับชั้น ปวช.1 จากวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
- ระดับชั้น ปวส.1 จากวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3444718
Untitled Document