Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  หลักสูตรการเรียนการสอน


1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

                รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อหลักสูตร  3  ปี  ประกอบด้วย  4  คณะวิชา  ดังนี้
 
                                1.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                                                1.1 สาขาวิชาการบัญชี                         
                                                1.2 สาขาวิชาการตลาด                            
                                                1.3 สาขาวิชาการเลขานุการ                    
                                                 1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                           -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                                                           -  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
                                                           -  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
                                                     -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                1.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ทวิ)           
                                                1.6 สาขางิชาภาษาต่างประเทศ                       
 
                                2.  ประเภทวิชาศิลปกรรม

                                                2.1 สาขาวิชาการออกแบบ
                                                2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
                                                2.3 สาขามัลติมีเดีย
 
                                3.  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์

                                               3.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                                                     -  สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
                                                     -  สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น
                                                     -  สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ     
                                               3.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
                                                     -  สาขางานอาหารและโภชนาการ         
                                               3.3 สาขาวิชาคหกรรม
                                                     -  สาขางานคหกรรมการผลิต
                                                     -  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
                                                     -  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์      

                                4.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

                                               4.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   
                                               4.2 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

                รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย   3   คณะวิชา ดังนี้
 
                                1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           
                       
     
                                              1.1 สาขาวิชาการบัญชี              
                                              1.2 สาขาวิชาการตลาด                              
                                              1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                    
                                                    -  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
                                                    -  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
                                                    -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ                       
                                              1.4 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล                  
                                              1.5 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    
                                              1.6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์                     
                                              1.7 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                       
                                              1.8 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน   
                                              1.9 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

                              2. ประเภทวิชาคหกรรม                

                                              2.1 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย                     
                                                   -  สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า                         
                                              2.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ              
                                              2.3 สาขาวิชาคหกรรม                    
                                                   -  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
                                                   -  สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม              
 
                              3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                   
                       
                                              3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
3. ระดับปริญญาตรี 
         
           รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี  เข้าศึกษาต่อหลักสูตร  2  ปี  ประกอบด้วย  1  สาขาวิชา  ดังนี้

                           หลักศูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาการบัญชี


อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  แบ่งออกเป็น  2  ระดับ

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                              1.1  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                             2.1   สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก


 


ผู้อำนวยการ


นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับวิทยาลัย

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2816084
Untitled Document