Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  ข้อมูลเกี่ยรติประวัติและผลงานดีเด่น


เกียรติประวัติและความภูมิใจ
พ.ศ. 2524 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2528 - ได้รับรางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมอาชีวะครบวงจรดีเด่น
พ.ศ. 2531 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดอาคาร หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ ร.9  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2531
พ.ศ. 2537 - ได้รับโล่แสดงถึงความสามารถจัดอบรมวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดสันติสุขจำนวน 17 ปี 37 รุ่นติดต่อกัน จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2539 - ได้รับรางวัลห้องสมุดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2539 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2540 - ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2540 นางสาวอังสุมารินทร์  ดำรงกุลมงกุล  นักศึกษาระดับ ปวส.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน
พ.ศ. 2542 - ได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาน่าอยู่ตัวอย่าง ของจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2542 จากเทศบาลนครราชสีมา
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากกรมอาชีวศึกษา
- ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศเกียรติคุณแสดงว่าวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2542
พ.ศ. 2543 - ได้สนับสนุนโครงการนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ “บริการเหนือตนเอง” (SERVICE ABOVE SELF) สโมสรโรตารี คุณหญิงโม - โคราช ภาค 3340 โรตารีสากล
พ.ศ. 2544 - ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาระดับ 3 ดีมากมีคะแนนเป็นอันดับ 1 ในจำนวนสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษา 11 จำนวนถึง 36 สถานศึกษา
- ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานมหกรรมอาชีพสร้างงานสร้างชาติ 2544 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และกรมการจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
- ได้รับเชิญมาร่วมงานและสนับสนุนการจัดงาน “เด็กไทยไอที 2000 : การศึกษากับเทคโนโลยี” จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น หน่วยมาตรฐาน องค์การวิชาชีพ อคท. และ อธท. ในงานการประชุมทางวิชาองค์การวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2545 - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรแผ่นดิน” ประจำปี 2545 สาขานักบริหารสถานศึกษา จากสโมสรนักบริหารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2546 - ได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นสถานศึกษาที่มีการพัฒนาจิตพิสัยดีเด่น
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดการ ธนาคารโรงเรียนดีเด่นจากธนาคารออมสิน ภาค 10
- ได้รับคัดเลือกให้องค์การวิชาชีพ “องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทยและองค์การธุรกิจใน อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาเป็นองค์การวิชาชีพดีเด่นในระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ”
พ.ศ. 2548 - วิทยาลัยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากตัวแทนสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)  รอบแรก
- ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น
-  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ” ประจำปี 2548 สาขาผู้บริหารสถานศึกษาจากหนังสือพิมพ์ศูนย์ข่าวพัฒนาร่วมกับศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์
พ.ศ. 2549 - ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น
- นายฉัตรไท  ถ้ำสุวรรณ  ได้รับรางวัลพระราชทานปี  2549
- นางสาวบังอร  โฉมสันเทียะ  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี 2549
- นายจีรวัฒน์    นิตะยะโส    ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง จังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกองค์การนักคหกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2549
พ.ศ. 2550 - วิทยาลัยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากตัวแทนต้นสังกัดอาชีวจังหวัดนครราชสีมา
- นายบุญส่ง  จำปาโพธิ์  ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ป.ช. ประถมภรณ์ช้างเผือก
- นายจีรวัฒน์  นิตะยะโส  นักศึกษา ปวส.คหกรรมได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2551
- ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น
- วิทยาลัยได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ และพิธีการทูตในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่  24  และกีฬาอาเซียนเกมส์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2550  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและใช้สนามกีฬาหลักอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2551 - วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา  รอบ 2
- นางสาวบังอร  โฉมสันเทียะ  นักศึกษา ปวส.การบัญชีได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ (V-Star Quality Award) โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีการศึกษา  2551 ประเภทสถาบันอาชีวศึกษา จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลจังหวัดนครราชสีมา และกรมการจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
- ได้รับเชิญมาร่วมงานและสนับสนุนการจัดงาน “เด็กไทยไอที 2000 : การศึกษากับเทคโนโลยี” จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น หน่วยมาตรฐาน องค์การวิชาชีพ อคท. และ อธท. ในงานการประชุมทางวิชาองค์การวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2552 - วิทยาลัยได้รับรองสถานศึกษาตัวอย่าง การบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาได้รับโล่ด้านการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- หน่วยองค์การมาตรฐานวิชาชีพ  สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัล  R-V Star จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2553 - วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วม (Best Public Toilet) ระดับเขตประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่
-ได้รับรางวัลห้องสมุดอาชีวศึกษา(ขนาดใหญ่)ดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2554 - วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา  รอบ 3
พ.ศ. 2556 -นายวรวิช มหิกูล ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556     จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2557 -วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา  2557

 
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183247
Untitled Document