Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  สื่อการเรียนการสอนเรื่อง เพศศึกษาเพศศึกษา


ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)

01_1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเด็กชาย / เด็กหญิงและการดูแล
02_1. การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม / การหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายที่ผิดปกติ
03_1. การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ / การขอความช่วยเหลือ
04_1. การสือสารเรื่องเพศ / สัมพันธภาพในครอบครัว
05_1. บทบาทหญิงชาย / การเห็นคุณค่าในตนเอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

06_1. พัฒนาการทางเพศ / ฝันเปลียก / การมีประจำเดือน / การตั้งครรภ์
07_1. รู้เท่าทันอารมณ์ทางเพศและการจัดการอย่างเหมาะสม
08_1. ทักษะการปฏิเสธ / การป้องกันการตั้งครรภ์
09_1. ความเชื่อที่ผิดในเรื่องเพศ / การเข้าใจความต้องการของเพศตรงข้าม
010_1. การรู้เท่าทันสื่อ / การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6 / ปวช)

011_1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / ความแตกต่างระหว่าง sex & love
012_1. ความหลากหลายทางเพศ / เพศทางเลือก
013_1. การตัดสินใจแก้ปัญหา / ความตระหนักและการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ
014_1. สัมพันธภาพระหว่างเพศ / การเลือกคู่ครอง
015_1. กฏหมายที่ควรรู้ในเรื่องเพศ / การสร้างเป้าหมายให้ตนเอง

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183331
Untitled Document