Untitled Document

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเมินระบบเครือข่าย

  เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนการสอน อ.จารุวรรณ กะวิเศษ ครูชำนาญการนางจารุวรรณ  กะวิเศษ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  ประจำแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ  ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนวิชาในรายวิชาศิลปะการให้บริการ  รหัสวิชา  ๒๗๐๑ - ๑๐๐๓  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

เอกสารที่ขอเผยแพร่ ประกอบด้วย

       ๑.  ปกหน้า
       
       ๒.  ปกหลัง

       ๓.  บทเรียนที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริการ

       ๔.  บทเรียนที่  ๒ คุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ


ถ้าท่านต้องการเอกสารทั้งหมด    คลิกโหลดผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

E-Learning

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
3183301
Untitled Document