Untitled Document

  โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๙งานแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


การรายงานผลการดำเนินโครงการ(ตามกระบวนการ PDCA)

คำนำ
สารบัญ
รายงานผลการดำเนินโครงการ...........................................ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕.......
(ทำอะไร  วัตถุประสงค์  วันเวลา  สถานที่  ผู้เข้าร่วม  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ)

ภาคผนวก

๑.  planning (ขั้นวางแผน)
      ๑.๑  บันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
      ๑.๒  โครงการ
      ๑.๓  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
      ๑.๔  บันทึกข้อความเชิญประชุม
      ๑.๕  รายงานการประชุม
      ๑.๖  กำหนดการ
      ๑.๗  หนังสือเชิญวิทยากร / ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายใน / อื่นๆ
      ๑.๘  หนังสือขอบคุณ

๒.  Doing (ขั้นปฏิบัติ)
      ๒.๑  ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ (ลงทะเบียน  พิธีเปิด  ปรรยากาศ ฯลฯ)
      ๒.๒  เอกสารลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๓.  Checking (ขั้นตรวจสอบ)
      แบบสอบถาม

๔.  Action (ขั้นปรับปรุงแก้ไข)
      ๔.๑  บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการสรุปผลและประเมินผลโครงการ
      ๔.๒  รายงานการประชุมสรุปผลและประเมินผลโครงการ
      ๔.๓  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

ผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สารสนเทศงานบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้หน่วยงาน

ระบบบริการ นักเรียน นักศึกษา

เว็บกลางบริการของภาครัฐ

Link ที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้งาน

ผู้เข้าชมล่าสุด
2395983
Untitled Document