Untitled Document

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ ปี 2562-2563 ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ของที่ระลึกและของชำร่วย) รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานวิชาการ วิชาโภชนาการ รหัสวิชา 2404 100 นางจารุวรรณ เปรมสวัสดิ์ ข้อมูลเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาและ SAR 2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี ปี 2562 (เพิ่มเติม) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ผลงานวิชาการของนางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด
นักศึกษารางวัลพระราชทาน​ ระดับ​ ปวส​ ปีการศึกษา​ 2561 นางสาว​พลัฏฐ์พรหมภัสสร​ สังโส
ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เข้าร่วมการประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ตอนรับคณะกรรมการ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นฯ ระดับ อศจ.นม
แผนกวิชาการบัญชีดำเนินตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จริง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประชุมสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ประชุมกรรมการแข่งขันทักษะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชมรมวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกีฬาสีภายใน ในวันที่ 13 -14 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 น
โครงการรับบริจาคเพื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน
โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาสีภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โครงการพัฒนาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล กำหนดการเข้าแถว การปฏิบัติกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้าค่ายลูกเสือ 17-19 พฤษจิกายน 2560 การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560


ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการDirector


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
2873513
Untitled Document