Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว

  แผนผังระบบเครือข่ายสถานศึกษา ปี 2560

  เผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน ครูพัสชา สถาพรบำรุงเผ่า

  ประชาสัมพันธ์ ข้าวผัดธัญพืชแสนอร่อย ชมรมรักษ์สุขภาพ

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

  ประกาศผลโควตา นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

  การประกวดราคาอิเล็กทรอทิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

  โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  เค้กชวนฝัน ปี2560

  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวส

  สารสนเทศข้อมูลนักเรียน ระดับปวช

  ข้อมูลนักเรียน นักศึึกษา

  ข้อมูลบุคลาการ

  แหล่งเรียนรู้สื่อออนไลน์และผลงานครู

  โปรแกรมคำนวณอาหารแลกเปลี่ยน

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติม ประเภทที่ 12

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560

  ชาสำหรับผู้สูงอายุ Granny Tea 1 แพ็ค 2 ขวด ราคา 199 บาท

Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
1763140
Untitled Document