Untitled Document

nvc news

   รูปแบบการแสดงผล    

   ค้นหาข่าว                    ค้นหา

  บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปญิญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ผลงานประจำปี 2560

  ประกาศการเปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2

  โครงการอาชีวะ นำความรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อม

  แผนปฏิบัติการผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

  ดาวน์โหลดเอกสารงานหลักสูตรฯ

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดประชุม นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  โครงการพัฒนาจิต ชมรมพระพุทธศาสนา

  จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปี 2560

  ประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่

  บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
1904354
Untitled Document