Untitled Document

  โครงงาน การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วย วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตผงซักฟอก ยับยั้งแบคทีเรีย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นางสาวพิชญากร  ทานกระโทก
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ที่ โรงเรียนราชสีมาวิยาลัย
เป็นนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์สรุปโครงงาน
 Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
2328186
Untitled Document