Untitled Document

  แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคน1. ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนน มาร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามกำหนดการดังนี้
 
08.00 น. - 08.30 น. - ลงชื่อและรับใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษา ณ ใต้อาคาร 4
11.30 น. - 12.00 น. - รับข้าวกล่องและน้ำดื่ม ณ ใต้อาคาร 4
15.00 น. - 16.30 น. - ลงชื่อกลับและส่งใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษา ณ ใต้อาคาร 4

* ให้นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 อาหาร 1  และปวส.1 การโรงแรม พบหัวหน้าแผนกวิชา 
ณ ห้องอาหารลานไทร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
* ทั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมกลางที่ นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
* การแต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยอสฃีวศึกษานครราชสีมา
* ให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

2. เลื่อนการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง ดังนี้
- ระดับชั้น ปวช.1 จากวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
- ระดับชั้น ปวส.1 จากวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
Director


DR.SAMRAN HONGKLANG
Nakhonratchasima Vocational College

Services Information

Student Services System

The site of head office


Statistics Access

ผู้เข้าชมล่าสุด
2395934
Untitled Document