วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประธานกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 1ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา