วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วางแนวการปฏิบัติการเรียนการสอน Online 100% (ช่วงที่ 2) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ VDO Conference ทางช่องทาง Line ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา