วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เรื่อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Portfolio ทางระบบ Online และOnsite ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา