วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC มาตรฐานที่ 1 การกำกับดูแลและบริหารจัดการ ทางระบบออนไลน์ด้วย Google Meet
ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ที่ปรึกษาพิเศษ APACC ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา แนวทางการพัฒนาฯ และข้อแนะนำ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้