โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ภายใต้ “จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและอบรมการเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔