บุคลากร แผนกวิชาสามัญ

นางศิริรัตน์ ศิลปะ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

นางพัชรนันท์ บุณยโพธิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักเรนทร์ ทิพย์บุญผล
ครู

นายเจนณรงค์ เรืองมะเริง
ครู

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรัญญา เสวิกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี
ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาภาษาไทย

นางสายพิณ ธนพงศ์ภากรณ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย
ครูชำนาญการ

นางสาวจีญาวัลล์ ชมชื่นดี
ครู

นายธันยวัฒน์ เชิญแก้ว
ครูพิเศษสอน

นางสาววันดี โพพันธ์ไม้
ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางปัญจนา วรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ

นางมาลี หวยสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์
ครู

นางสาวกาญจนา อภัยพจน์
พนักงานราชการ

นายปริญญา ปลื้มสุด
ครูพิเศษสอน

นางสาวจิราพัชร ท่วมตะคุ
ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาพลานามัย

นางวิมล เอี่ยมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนัฐพงษ์ จงท่วมกลาง
ครูพิเศษสอน

นายสุวัฒน์ ช่วงสำโรง
ครูพิเศษสอน

นายคมกริช พันธุวัฒน์
ครูพิเศษสอน