นางนารีรัตน์ เทศสูงเนิน

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการ

นางสาวศรัณย์ฉัตร กลิ่นมาลี

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นางสาวอษา อ่ำสกุล

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

     การบัญชีเป็นศาสตร์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม

     เข้าใจหลักการการจัดทำบัญชีข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ การควบคุม ภายในกิจการ เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะการเงินของกิจการได้

     ผู้เรียนจะมีทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานบัญชี ซึ่งวิชาชีพการบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ

  • พนักงานบัญชี
  • พนักงานขาย
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี
  • พนักงานการเงิน
  • พนักงานแคชเชียร์