นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญจิต ประทุมเมศ

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูพอเศษสอน

นางสาวชมัยพน หงษ์กลาง

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

พนักงานราชการ