บุคลากร แผนกวิชาการเลขานุการ

นางนันทิชา รัตนมาลากร
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโชติรส พันธุ์พยัคฆ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช วางขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญสิญา ยอดมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตน์จิรัชญา ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญชนก พานิชวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์
ครูพิเศษสอน