นางนันทิชา รัตนมาลากร

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

บางบุญสิญา ยอดมงคล

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนืจิรัชญา ภวภูตานนท์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

แผนกวิชาเลขานุการ

 

สาขางานเลขานุการ

ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการ จัด ประชุม ผลิตเอกสาาร ธับ-ส่ง-เสมอหนังสือ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เก็บเอกสาร ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นัดหมายจัดการเดินทาง จัดสำนักงานและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

การจัดการเรียนการสอน

ระดับ ปวช. สาขาเลขานุการ

รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ ปวส. สาขาการจัดการสำนักงาน

รับผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6