นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนิษฐา นามวงษ์

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการ

นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นางสาวกัลยาณี รัตนเนนย์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน