นางวลิศรา หนูกิจ

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา ประทุมมา

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครู

นางสาวตามตะวัน ตุมอญ

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูพิเศษสอน

นางสาวฐาปนีย์ แดงน้อย

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน