บุคลากร แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

นางเรณู อินทรกำแหง
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ดร.วรวิทย์ ศรีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ วงศ์รัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญเรือน หล่อตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา อดุงศิริเทพ
ครูชำนาญการ

นายสัมพันธ์ กาญจนพันธ์
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต. ธานี ภู่สูงเนิน
พนักงานราชการ

นางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ
ครูพิเศษสอน

นายชาคริต สุวรรณวงษ์
ครูพิเศษสอน

นายณัฎฐ์ณภัทร พิกุลศรี
ครูพิเศษสอน

นางสาวนันทภัส ปตินัง
ครูพิเศษสอน

นางสาวธัญญาภรณ์ วัชราเดชา
ครูพิเศษสอน

นางสาวอุไรวรรณ บ่อพิมาย
ครูพิเศษสอน