นางเรณู อินทรกำแหง

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ธานี ภู่สูงเนิน

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

พนักงานราชการ

นางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน