บุคลากร แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นางอทิติยา ธงสันเทียะ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครู

นายปริญญ์ ทองจุ่น
ครูพิเศษสอน