นางอทิติยา ธงสันเทียะ

หัวหน้าแผนกวิชา

ครู

นายปริญญ์ ทองจุ่น

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูพิเศษสอน