นางปรารถนา ดวงแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญจิต ประทุมเมศ

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน