บุคลากร แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญ์ ทองจุ่น
ครูพิเศษสอน