บุคลากร แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางปราถนา ดวงแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญ์ ทองจุ่น
ครูพิเศษสอน