นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการ

นายอภิชาติ เดชะภิญโญ

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเมวิกา ริคะรมย์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน