บุคลากร แผนกวิชาศิลปกรรม

นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์
หัวหน้าแผนกวิชา

นายอภิชาติ เดชะภิญโญ

นายน่านน้ำ รักษาวาที
ครูพิเศษสอน

นายณัฐพงศ์ อาจศรี
ครูพิเศษสอน

นางสาวเมวิกา ริคะรมย์
ครูพิเศษสอน