นางสาวอารีรัคน์ อุทัยแสน

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการ

นางสาวพีชรี กลักโพธิ์

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูพิเศษสอน

นายเอนกพงศ์ ทองศรี

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นางสาวสมฤทัย เพ็ชรกะรัตน์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน