บุคลากร แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี กลักโพธิ์
ครูพิเศษสอน

นายเอนกพงศ์ ทองศรี
ครูพิเศษสอน

นางสาวจิตรวรรณ ศรีตัณฑ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวสมฤทัย เพ็ชรกะรัตน์
ครูพิเศษสอน