นางสาวกัญภัทร มองพิมาย

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ยภัค ชัยเนตร

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครู

นายอำพล ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นางสาวไตรรัตน์ สุขวัฒนกุล

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นายศรัณย์ ฉลาดถ้อย

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นายชนิตพล จารพิมพ์

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นางสาวศุภรธันยา การบรรจง

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูพิเศษสอน