บุคลากร แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาววรปภา ธนาวิรุจน์
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร
ครูชำนาญการ

นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง
ครูชำนาญการ

นายเอกพันธ์ ดอกหว่านกลาง
ครูพิเศษสอน

นายธีรวุธ ครองกระโทก
ครูพิเศษสอน