นางสาววรปภา ธนาวิรุจน์

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์สีสุนทร

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา