บุคลากร แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวิตรี ศรีสกุลเตียว
หัวหน้าแผนกวิชา
ครูชำนาญการ

นางอรสา สิทธิพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุรัตน์ ผลนา
ครูชำนาญการ

นายธณภณ สุภาโชติอังคณา
ครู

นายไชย บุญชัย
พนักงานราชการ

นางสาวอรทัย ผุยราช
ครูพิเศษสอน

นางสาวอรดี สีแดง
ครูพิเศษสอน