นางสาวิตรี ศรีสกุลเตียว

หัวหน้าแผนกวิชา

ครูชำนาญการ

นางสาวอนุรัตน์ ผลนา

ครูผู้ทำหน้าที่ธุรการ

ครูชำนาญการ

นางสาวไอริสยา ปาวพรม

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน

นางสาวอรดี สีแดง

เจ้าหน้าที่แผนกวิชา

ครูพิเศษสอน