ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ