เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ  ทั้งระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนีย์บัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในด้านประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพานิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตร   พิเศษ ให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมงานกับเรา