ข้อมูลบุคลากร

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ชั้นปี
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ปวช.1
61
411
472
ปวช.2
58
406
464
ปวช.3
69
421
490
ปวส.1
41
573
614
ปวส.2
43
655
698
ปริญญาตรี
1
36
37
รวม
2,775
ศิลปกรรม
ชั้นปี
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ปวช.1
28
32
60
ปวช.2
17
16
33
ปวช.3
19
23
42
ปวส.1
-
-
-
ปวส.2
-
-
-
ปริญญาตรี
-
-
-
รวม
135