วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง แผนกวิชา
1 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
2 นายสุชาติ จำปาโพธิ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
3 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้บริหารสถานศึกษา
4 นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
5 นายประถมจักรี สียางนอก ผู้บริหารสถานศึกษา
6 นางประภารัตน์ วงศ์ศักดา ผู้ทรงคุณค่า
7 นางกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
8 นางสาวเขมวดี คงหมื่นไวย ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
9 นางนารีรัตน์ เทศสูงเนิน ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
10 นางนุชนารถ อินทรโคกสูง ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
11 นางสาวบุษบัน ภูมิโคกรักษ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
12 นางสาวพวงพยอม วนาพัฒนสิน ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
13 นางพัฒนีย์ พรหมสุทธิ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
14 นางภัชชา ชำนาญรบ ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
15 นายวัฒนากร สุรินทร์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
16 นางสาริณีย์ เบี่ยงกลาง ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
17 นางสุพัตรา ซึ้งศิริทรัพย์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
18 นางสุภาพร (จ) แจ่มศรี ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
19 นางสาวอนงค์รัตน์ กุญช์ไชยศรี ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
20 นางสาวอาทิตยานันท์ ยุระยาตร์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
21 นางสาวกัลยกร งามขุนทด ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
22 นางสาวจารุวรรณ(พ) เพ็ญสุข ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
23 นางสาวจิราภา เจริญผล ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
24 นางสาวรัชชาสร ขันโคกกรวด ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
25 นางสาวลัดดาวัลย์ โกทา ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
26 นางสาววิรงรอง จันทร์ประแดง ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
27 นางสาวศรัณย์ฉัตร กลิ่นมาลี ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
28 นางสาวอุษา อ่ำสกุล ครูพิเศษ แผนกวิชาการบัญชี
29 นางโชติรส พันธุ์พยัคฆ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
30 นางสาวธัญชนก พานิชวงศ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
31 นางนงนุช วางขุนทด ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
32 นางนันทิชา รัตนมาลากร ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
33 นางนิพาภรณ์ ศรีศาศวัตกุล ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
34 นางบุญสิญา ยอดมงคล ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
35 นางผกามาศ สกุลวงศ์สาลี ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
36 นางรัตน์จิรัชญา ภวภูตานนท์ ณ.มหาสารคาม ข้าราชการครู แผนกวิชาการเลขานุการ
37 นางสาวอัตติพร ศรีพันธ์ ครูพิเศษ แผนกวิชาการเลขานุการ
38 นางสาวชญานิศ จันทร์แสง ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
39 นางสาวณธษา พระเสมา ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
40 นายปัญญา อดุงศิริเทพ ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
41 นางสาวรุ่งทิวา วงศ์สกุลภิญโญ ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
42 นางสาวเบญจมาศ (กต.1) พินงูเหลือม ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด
43 นางสาวพัชรินทร์ ( กต.2) ดวงกระโทก ครูพิเศษ แผนกวิชาการตลาด
44 นางอทิติยา ธงสันเทียะ ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
45 นายปริญญ์ ทองจุ่น ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
46 นางสาวกานดา สิงหทานนท์ ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
47 นายกิตติศักดิ์ นิลดีสระน้อย ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
48 นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
49 นางสาวขนิษฐา นามวงษ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
50 นางธันยภรณ์ พูนเกิดมะเริง ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
51 นางธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
52 นางนิธิวรรณ รุ่งรังษี ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
53 นางสาวบุหลัน เจนร่วมจิต ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
54 นายประสิทธิ์ แสนอุส่าห์ ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
55 นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
56 นางสาวมยุรี พงษ์ศิริจันทร์ ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
57 นางสาววารี ชื่นบุญเพิ่ม ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
58 นายหัสดายุ เหล่าวงษา ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
59 นายอนันต์ เลขวรรณวิจิตร ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
60 นางสาวอมรรัตน์ (ค) คมนามูล ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
61 นางสาวกัลยาณี รัตนเนนย์ ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
62 นายกิตติพงษ์ ทองรักษ์ ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
63 นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์ ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
64 นางสาวปวีณา (คอม 2) ศรีเพ็ชร ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
65 นายปารมี งานสูงเนิน ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
66 นางศรีอัมพร (คอม 1 ) หิรัญพิศ ครูพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
67 นายนิพนธ์ วงศ์รัตน์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
68 นางบุญเรือน หล่อตระกูล ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
69 นางปนัดดา อดุงศิริเทพ ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
70 นางเรณู อินทรกำแหง ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
71 ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ ศรีสุวรรณ ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
72 นายชาคริต สุวรรณวงษ์ ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
73 นายณัฎฐ์ณภัทร พิกุลศรี ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
74 นางธัญญาภรณ์ วัชราเดชา ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
75 นางสาวนันทภัส (กจ.1) ปตินัง ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
76 นางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
77 นางสาวมัลลิกา มามะเริง ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
78 นางสาวอุไรวรรณ บ่อพิมาย ครูพิเศษ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
79 นางสาวมาลัย จินากูล ข้าราชการครู แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
80 นางสมพร ราตรี ข้าราชการครู แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
81 นางสาวปริยาพร เข็มสันเทียะ ครูพิเศษ แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
82 นางสาวรมย์รวินท์ วัดถัง ครูพิเศษ แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
83 นางสาวอาภากร (พยาบาล 1) แก้วมณี ครูพิเศษ แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
84 นายธณภณ สุภาโชติอังคณา ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรม
85 นางสาวิตรี ศรีสกุลเตียว ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรม
86 นางสาวอนุรัตน์ ผลนา ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรม
87 นางอรสา สิทธิพล ข้าราชการครู แผนกวิชาการโรงแรม
88 นางJummel T. Onde ครูพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
89 นางสาวอรดี สีแดง ครูพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
90 นางสาวอรทัย ผุยราช ครูพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
91 นางอาริยา ปลั่งกลาง ครูพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
92 นางสาวไอริสยา ปาวพรม ครูพิเศษ แผนกวิชาการโรงแรม
93 นายชัยรัตน์ ชัยปัทมานนท์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการศิลปกรรม
94 นายอภิชาติ เดชะภิญโญ ข้าราชการครู แผนกวิชาการศิลปกรรม
95 นายณัฐพงศ์ อาจศรี ครูพิเศษ แผนกวิชาการศิลปกรรม
96 นายน่านน้ำ รักษาวาที ครูพิเศษ แผนกวิชาการศิลปกรรม
97 นางสาวเมวิกา ริคะรมย์ ครูพิเศษ แผนกวิชาการศิลปกรรม
98 นางนันทนา แสงสว่าง ข้าราชการครู แผนกวิชาการแฟชั่นและสิ่งทอ
99 นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก ข้าราชการครู แผนกวิชาการแฟชั่นและสิ่งทอ
100 นางสาวอารีรัตน์ อุทัยแสน ข้าราชการครู แผนกวิชาการแฟชั่นและสิ่งทอ
101 นางสาวจิตรวรรณ ศรีตัณฑ์ ครูพิเศษ แผนกวิชาการแฟชั่นและสิ่งทอ
102 นางสาวพัชรี กลักโพธิ์ ครูพิเศษ แผนกวิชาการแฟชั่นและสิ่งทอ
103 นางสาวสมฤทัย เพ็ชรกะรัตน์ ครูพิเศษ แผนกวิชาการแฟชั่นและสิ่งทอ
104 นายเอนกพงศ์ ทองศรี ครูพิเศษ แผนกวิชาการแฟชั่นและสิ่งทอ
105 นางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
106 นางสาวกุลธิดา (ล) ละออไขย์ ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
107 นางสาวจารุณี คนคล่อง ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
108 นางจารุวรรณ(ป) เปรมสวัสดิ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
109 นายธนกฤต โชติภักดีโภคิน ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
110 นายธัญพิสิษฐ์ ทองสะอาด ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
111 นางสาวพิมพ์ยภัค ชัยเนตร ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
112 นางสาวรุ้งนภา สนพะเนาว์ ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
113 นางสาวสุกัญญา ยิ้มทองหลาง ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
114 นางอัญชลี พุฒพันธ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
115 นางอาภัสรา ยิ่งเจริญ ข้าราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
116 ว่าที่ร้อยตรีจิราพัชร (อาหาร 1) เรืองเวหา ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
117 นายชนิตพล จารพิมพ์ ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
118 นางสาวไตรรัตน์ สุขวัฒนกุล ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
119 นางสาวปุณยวีร์ แขนโคกกรวด ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
120 นายศรัณย์ ฉลาดถ้อย ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
121 นางสาวศุภรธันยา การบรรจง ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
122 นายอำพล ศรีเมือง ครูพิเศษ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
123 นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
124 นางสาวณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทร ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
125 นางสาววรปภา ธนาวิรุจน์ ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
126 นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
127 นางสาวส่งศรี เหรียญมณี ข้าราชการครู แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
128 นายธีรวุธ (คหกรรม1) ครองกระโทก ครูพิเศษ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
129 นายเอกพันธ์ ดอกหว่านกลาง ครูพิเศษ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
130 นางสาวกาญจนา งามสมบัติ ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
131 นางสาวจินตนา ประทุมมา ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
132 นางสาวตามตะวัน ตุมอญ ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
133 นางพัทธวรรณ มนต์ทิพย์วรรณ ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
134 นายมีนวัชร์ จินากูล ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
135 นางวลิศรา หนูกิจ ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
136 นางสิริวรินทร์ จิตรแก้ว ข้าราชการครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
137 นางสาวIRENE Danabar ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
138 นายJOBY GEORGE ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
139 นางสาวMariecris S. Balistoy ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
140 นางสาวฐาปณี แดงน้อย ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
141 นางสาวพนัชกร สำเภา ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
142 นางสาวรัตติยา สุคันธมาลา ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
143 นายวิศรุต กัจจายะนันท์ ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
144 นางสาวศศิธร(ป) ปราณีตพลกรัง ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
145 นายสหรัฐ สวัสดิ์ประวิทย์ ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
146 นางสาวสุพาณิชย์ คงพูนวิรุฬ ครูพิเศษ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
147 นางสาวจีญาวัลล์ ชมชื่นดี ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
148 นายเจนณรงค์ เรืองมะเริง ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
149 นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
150 นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์ ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
151 นางปัญจนา วรพันธ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
152 นางพัชรนันท์ บุณยโพธิวัฒน์ ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
153 นางมาลี หวยสูงเนิน ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
154 นางวรัญญา เสวิกุล ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
155 นางวิมล เอี่ยมทอง ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
156 นายศักเรนทร์ ทิพย์บุญผล ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
157 นางศิริรัตน์ ศิลปะ ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
158 นางสายพิณ ธนพงศ์ภากรณ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
159 นางสาริศา สุนทรารักษ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
160 นางสาวกุลธิดา(พ) เพ็ชรพะเนา ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
161 นายคมกริช พันธุวัฒน์ ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
162 นายจักรินทร์ กลิ่นศรีสุข ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
163 นางสาวจิราพร แก้วสุกแสง ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
164 นางสาวจิราพัชร ท่วมตะคุ ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
165 นายธันยวัฒน์ เชิญแก้ว ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
166 นายนัฐพงษ์ จงท่วมกลาง ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
167 นายบัณฑิตย์ นันท์ทา ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
168 นายปริญญา ปลื้มสุด ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
169 นางปวีณ์พร ศรคำรณ ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
170 นายพงศธร หลอมประโคน ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
171 นางสาวภัณฑิรา รัตนธรรม ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
172 นางสาววันดี โพพันธ์ไม้ ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
173 นางสาวศศิธร(บ) (คณิต 1) บูรณธนิต ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
174 นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
175 นางสาวสุกัญญา รักบุญ ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
176 นางสาวสุนิสา (พลานามัย 1) ลีละ ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
177 นายสุวัฒน์ ช่วงสำโรง ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
178 นางสาวอรวรรณ(วิทย์ 1) ศิริผล ครูพิเศษ แผนกวิชาสามัญ
179 นางปรารถนา ดวงแก้ว ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
180 นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
181 นางขวัญจิต ประทุมเมศ ครูพิเศษ
182 นางสาวกาญจนา (อ) อภัยพจน์ พนักงานราชการ
183 นางสาวชมัยพร หงษ์กลาง พนักงานราชการ
184 นายไชย บุญไชย พนักงานราชการ
185 ว่าที่ร้อยตรีธานี ภู่สูงเนิน พนักงานราชการ
186 นางนฐวรรณ บุญญโชติพงศ์ พนักงานราชการ
187 นายสัมพันธ์ กาญจนพันธ์ พนักงานราชการ
188 นายถาวร กลิ่นศรีสุข ลูกจ้างประจำ
189 นายบัณฑิต วงษ์ศาศวัต ลูกจ้างประจำ
190 นายบุญส่ง ไขเมืองปัก ลูกจ้างประจำ
191 นายประสิทธิ์ นากลาง ลูกจ้างประจำ
192 นายสมบัติ จุ้ยแจ่ม ลูกจ้างประจำ
193 นายสมหมาย จงใจกลาง ลูกจ้างประจำ
194 นายสุรินทร์ ไกรกลาง ลูกจ้างประจำ
195 นางสาวกนิษฐา คชวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
196 นายกิตติกรณ์ ยวนจิตร์ ลูกจ้างชั่วคราว
197 นายคมสัน สิกขา ลูกจ้างชั่วคราว
198 นายจักริน ประมูลสิน ลูกจ้างชั่วคราว
199 นางสาวจุไรรัตน์ บช.2 กาญจนเกษ ลูกจ้างชั่วคราว
200 นางจุฬารัตน์ เดชดี ลูกจ้างชั่วคราว
201 นางสาวชัชฎา สาจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
202 นายชัยเสน ภูรับ ลูกจ้างชั่วคราว
203 นางสาวณัฐปภัสร์ สุปะมา ลูกจ้างชั่วคราว
204 นางทรรศพรรณ วีระพันธ์ยานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว
205 นายทัตเทพ ขันโคกกรวด ลูกจ้างชั่วคราว
206 นางทิพย์รัตน์ ฤทธิ์บุญ ลูกจ้างชั่วคราว
207 นางสาวธนวันต์ จงกลาง ลูกจ้างชั่วคราว
208 นายนพพร แถงโฮง ลูกจ้างชั่วคราว
209 นายนรงค์ฤทธิ์ ตะคร้อกลาง ลูกจ้างชั่วคราว
210 นายบรรหาร เหขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว
211 นายบุญธรรม มาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว
212 นางสาวปภาลินี เกิดไชยะ ลูกจ้างชั่วคราว
213 นางประกาย แพทย์เพียร ลูกจ้างชั่วคราว
214 นายปรัชญา (คหกรรม 1) มั่นเมือง ลูกจ้างชั่วคราว
215 นางปริยากร อันพาพรม ลูกจ้างชั่วคราว
216 นางสาวปาริชาติ ปาจิต ลูกจ้างชั่วคราว
217 นางสาวพลอยนิสา แก้วจอมพล ลูกจ้างชั่วคราว
218 นางสาวพัชรภร เผื่อนสูงเนิน ลูกจ้างชั่วคราว
219 นางพิมพ์ มาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว
220 นางสาวพิมพ์รำไพ อินทร์น้อยมะดัน ลูกจ้างชั่วคราว
221 นางสาวมณฑา ประสิทธิ์นอก ลูกจ้างชั่วคราว
222 นายมารุต กลิ่นศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว
223 นายเมตตา รายณะสุข ลูกจ้างชั่วคราว
224 นางสาวรัฐภรณ์ บุญดำเนินพานิช ลูกจ้างชั่วคราว
225 นายรัดดา หวานเย็น ลูกจ้างชั่วคราว
226 นายรัตนชัย ขอเหล็กกลาง ลูกจ้างชั่วคราว
227 นางสาววราภร ขาวพิมาย ลูกจ้างชั่วคราว
228 นางศศิตา(จ) เจาะเหมาะ ลูกจ้างชั่วคราว
229 นางสาวศิริรัตน์ สาอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
230 นางสาวโศภา รองหมื่น ลูกจ้างชั่วคราว
231 นางสาวสมพร กสิกรรม ลูกจ้างชั่วคราว
232 นายสมพล จันแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว
233 นายสมยศ โมครัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
234 นางสาวสำรวย เกิดกลาง ลูกจ้างชั่วคราว
235 นางสาวสุธิมา นามวงษา ลูกจ้างชั่วคราว
236 นางสุภาพร รุ่งรัศมี ลูกจ้างชั่วคราว
237 นางสุลารัตน์ ไทย เหล่าวงษา ลูกจ้างชั่วคราว
238 นางสาวสุวัจนี นาคราช ลูกจ้างชั่วคราว
239 นายเสมียน เพ็งกระโทก ลูกจ้างชั่วคราว
240 นางหลงมา จอนจอหอ ลูกจ้างชั่วคราว
241 นางสาวอาภรณ์พิรุณ ชูเกษม ลูกจ้างชั่วคราว
242 นายอุทัย จันทะไพร ลูกจ้างชั่วคราว