นายสุชาติ จำปาโพธิ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

นายสุชาติ จำปาโพธิ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายวิชาการ

นายสรวิชญ์ เลิศศรีพงศ์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นายประถมจักรี สียางนอก

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ