วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
เข้ารับการศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 044 242 001

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ปวช.
 • ปวส.

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (MEP)

ประเภทวิชาศิลปกรรม

 • สาขาวิชาการออกแบบ
 • สาขาวิชากราฟิก

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ
  • สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรม
  • สาขางานการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
  • สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาการโรงแรมและบริการ (MEP)
  • สาขาการโรงแรมและบริการ
  • สาขาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการธุรกิจสถานพยาบาล
 • สาขาวิชาการธุรกิจสถานพยาบาล (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการ

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
 • สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
  • สาขางานการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
  • สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
  • สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี)
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการโรงแรม
 • สาขาวิชาโรงแรม (ทวิภาคี)
 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

ข้อมูลการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น ปวช.

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า
 2. กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และจะจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
 5. เป็นผู้มีความถนัด ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

 6. มีคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา/สาขางาน เป็นไปตามคู่มือ/ระเบียบการรับสมัคร

ระดับชั้น ปวส.

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.6,ปวช.3หรือเทียบเท่า
 2. กำลังเรียนอยู่ชั้น  ม.6,ปวช.3หรือเทียบเท่า และจะจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบด้านความประพฤติและการเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา
 5. เป็นผู้มีความถนัด  ความสนใจ มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ชุด
  • ค่าสมัคร  ระดับ  ปวช.  50  บาท
  • ค่าสมัคร  ระดับ  ปวส.  50  บาท

 

หมายเหตุ  กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา  จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้