แผนผัง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

1. อาคาร 1 อาคารอำนวยการ

  • ชั้น 1-2 สำนักงาน
  • ชั้น 3-4 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2. อาคาร 2 อาคารแผนกวิชาเลขานุการ

  • ชั้น 1-2 ห้องประชุมมิตรไมตรี งานทะเบียน งานพัสดุ, งานฝ่ายแผนฯ
  • ชั้น 2-4 แผนกวิชาการเลขานุการ

3. อาคาร 3 อาคารผลิตผลและเบเกอรี่

4. อาคาร 4 อาคารแผนกวิชาการโรงแรม และบริการ, แผนกวิชาการบัญชี

5. อาคาร 5 อาคารแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

6. อาคาร 6 อาคารแผนกวิชาการตลาดและโลจิสติกส์

7. อาคาร 7 อาคารแผนกวิชาสามัญ

8. อาคาร 8 อาคารแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

9. อาคาร 9 อาคารแผนกวิชาบัญชี และศิลปกรรม

10. อาคาร 10 อาคารแผนกวิชาบัญชี

A. อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และโรงอาหาร

B. อาคารวิทยบริการ

C. อาคารห้องครัว และโรงครัวงานจ้าง

D. สนามกีฬา (บาส)

E. ร้านค้าสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ

F. ศาลพระภูมิ

G. ป้อมยาม

H. งานปกครอง และห้องพักครูเวร

1. ศาลพระพุทธ

J. โรงจอดรถจักรยายนต์นักเรียนนักศึกษา

K โรงจอดรถครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่

L. โรงกรองน้ำดื่ม

M. ห้องส้วมนักศึกษา

N. เรือนพยาบาล

0. จุดรวมถังขยะใหญ่

P. บ้านพักครู และแฟตห้องพักครูอาจารย์

Q. สำนักงานอาคารสถานที่ R. โรงเก็บของงานอาคารสถานที่

S. จุดแจ้งข่าวสาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์

T. ลานเพลินนั่งพักผ่อนนักศึกษา ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

U. ลานไทร, ลานพักผ่อนนักศึกษา

V. ลายกระเบื้อง (IT ZONE)

W. สนามหญ้า (กิจกรรมหน้าเสาธง)

X. ลานเสาธงชาติ

Y. ศาลาแปดเหลี่ยมใหญ่สำหรับพักผ่อน