ข้อมูลบุคลากร

ปีการศึกษา 2564
ตำแหน่ง
จำนวน
คน
ผู้บริหาร
5
คน
ครู-อาจารย์
90
คน
ข้าราชการพลเรือน
-
คน
ลูกจ้างประจำ
7
คน
อาจารย์จ้างสอน
44
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
62
คน
พนักงานราชการ
9
คน
ข้าราชการไปช่วยราชการ
-
คน
ข้าราชการมาช่วยราชการ
-
คน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ชั้นปี
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ปวช.1
61
411
472
ปวช.2
58
406
464
ปวช.3
69
421
490
ปวส.1
41
573
614
ปวส.2
43
655
698
ปริญญาตรี
1
36
37
รวม
2,775
ศิลปกรรม
ชั้นปี
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ปวช.1
28
32
60
ปวช.2
17
16
33
ปวช.3
19
23
42
ปวส.1
-
-
-
ปวส.2
-
-
-
ปริญญาตรี
-
-
-
รวม
135
คหกรรม
ชั้นปี
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ปวช.1
30
142
172
ปวช.2
22
113
135
ปวช.3
29
111
140
ปวส.1
29
129
158
ปวส.2
29
99
128
ปริญญาตรี
-
-
-
รวม
733
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชั้นปี
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ปวช.1
12
103
115
ปวช.2
6
65
71
ปวช.3
12
70
82
ปวส.1
5
92
97
ปวส.2
5
78
83
ปริญญาตรี
-
-
-
รวม
448
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นปี
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ปวช.1
-
-
-
ปวช.2
-
-
-
ปวช.3
-
-
-
ปวส.1
15
17
32
ปวส.2
11
3
14
ปริญญาตรี
-
-
-
รวม
46