ข้อมูลบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 2564

ตำแหน่ง ทั้งหมด มีใบประกอบ สอนตรงสาขา
ผู้บริหาร
5
5
-
ข้าราชการครู
87
87
87
ข้าราชการพลเรือน
-
-
-
พนักงานราชการครู
7
7
7
พนักงานราชการ (อื่นๆ)
2
2
-
ครูพิเศษสอน
51
51
51
เจ้าหน้าที่
39
-
-
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ ฯลฯ)
27
-
-
รวม
218
152
145
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปวช.1
631
29
-
660
ปวช.2
638
81
-
719
ปวช.3
651
25
24
700
รวม ปวช.
1,920
135
24
2,079
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปวส.1
752
61
-
813
ปวส.2
775
67
-
842
รวม ปวส.
1,527
128
-
1,655
ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
ปริญญาตรี ปี 1
-
48
-
48
ปริญญาตรี ปี 2
-
19
-
19
รวม ปริญญาตรี
-
67
-
67

อัพเดตวันที่ 10 มิ.ย. 2564