บุคลากร แผนกวิชาสามัญ

นางมาลี หวยสูงเนิน
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักเรนทร์ ทิพย์บุญผล
ครู

นายเจนณรงค์ เรืองมะเริง
ครู

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

นางสาวนวลจันทร์ วงศ์ปิยมารัตน์
หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรัญญา เสวิกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี
ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาภาษาไทย

นางสายพิณ ธนพงศ์ภากรณ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย
ครูชำนาญการ

นางสาวจีญาวัลล์ ชมชื่นดี
ครู

นายธันยวัฒน์ เชิญแก้ว
ครูพิเศษสอน

นางสาววันดี โพพันธ์ไม้
ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางปัญจนา วรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ

นางมาลี หวยสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฌาญธิวัฒน์ สาระโพธิ์
ครู

นางสาวกาญจนา อภัยพจน์
พนักงานราชการ

นางสาวจิราพัชร ท่วมตะคุ
ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาพลานามัย

นายเชิดชู พระนามณี
ครูชำนาญการ

นางบังอร วงศ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นายสุวัฒน์ ช่วงสำโรง
ครูพิเศษสอน

นายจักริน ประมูลสิน
ครูพิเศษสอน