ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 2564

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม
อุตสาหกรรม
-
-
-
พาณิชยกรรม
8
-
8
ศิลปกรรม
2
1
3
คหกรรม
3
3
6
เกษตรกรรม
-
-
-
ประมง
-
-
-
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1
1
2
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
-
-
-
บริหารธุรกิจ
-
9
9
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
1
1